Share To Facebook Share To Twitter
Golden Win Steel khi gia nhập vào hệ thống chất lượng AS9100D/ISO9001, mỗi lô thép từ khi nhập liệu đến khi xuất xưởng đều có ghi chú hồ sơ truy xuất, bảo đảm tính chính xác và an toàn sản phẩm theo yêu cầu của từng khách hàng.

proimages/service/service_批號溯源追蹤/GWIN_VN-Lot_traceability_pic1.jpg
proimages/service/service_批號溯源追蹤/GWIN_VN-Lot_traceability_pic2.jpg