Share To Facebook Share To Twitter

Công ty liên kết (chi nhánh các công ty của tập đoàn)

Parent company-Gloria Material Technology Corp. http://www.gmtc.com.tw

proimages/about/照片-榮剛集團總部sm.jpg

S-Tech  http://www.s-tech.com.tw

proimages/about/照片-精剛_sm.png
China Logistics Company -Zhejiang Jiaxing Goldway Special Metal Co.,Ltd.  http://www.gmtc.com.tw/cn/company_affiliates.php


proimages/about/照片-大陸金耘sm.jpg


China Logistics Company-Guangzhou Goldway Special Metal Co.,Ltd  http://www.gmtc.com.tw/cn/company_affiliates.php

proimages/about/照片-廣州金耘.jpg


China Logistics Company-Tianjin Goldway Special Metal Co.,Ltd  http://www.gmtc.com.tw/cn/company_affiliates.php

proimages/about/照片-天津金耘-1sm.png


China Logistics Company-GSMC http://www.gmtc.com.tw/cn/company_affiliates.php

proimages/about/照片-西安金耘sm.png


ATSI/ American Logistics Company-ATSI http://www.gmtc.com.tw/cn/company_affiliates_info_stc.php?c=5

proimages/about/照片-ATSI_sm.JPG